Umeå Creative Industry Associations årsmöte äger rum den 6 februari kl 17.00 på
Henson, Kungsgatan 49 (ovanpå gamla Kii, ingång från gården).
Om grinden är låst, ring 070-55 55 231 så öppnar vi.
 
Dagordning:
1, Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
2, Val av mötesfunktioner.
3, Fastställande av dagordning.
4, Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse.
5, Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6, Fastställande av medlemsavgift.
7, Beslut av arvode för styrelse och revisorer.
8, Valberedningen presenterar nomineringar till nya styrelsen.
9, Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning.
10, Behandling av styrelsens förslag och stadgar enligt väckta motioner.
11, Övrigt.
 
Välkommen!
/Styrelsen

Intresserad av styrelseuppdrag?

Vill du engagera dig i föreningen? Skicka ett mejl till emma.zimdahl@hensonpr.se